Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13A, 47-120 Zawadzkie

 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług biblioteki

 

 

 

Zał. Nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora Biblioteki i Kultury

w Zawadzkiem

z dnia 25 lutego 2019 r.

 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

 

I. Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.

Regulamin obowiązuje również w podległych filiach bibliotecznych.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem wraz z podległymi jej filiami;

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem;

3) Wypożyczalni – należy przez to rozumieć wypożyczalnię w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem  oraz wypożyczalnie w podległych filiach bibliotecznych;

4) Czytelni – należy przez to rozumieć czytelnię w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem  oraz czytelnie w podległych filiach bibliotecznych;

5) Filii – należy przez to rozumieć filie Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem;

6) bibliotekarzu - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku bibliotekarskim w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem;

7) użytkowniku – należy przez to rozumieć użytkownika zbiorów i odbiorcę usług bibliotecznych Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem;

8) karcie bibliotecznej – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie zapisanej do Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem i zarejestrowany w systemie komputerowym uprawniający do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem;

9) zbiorach – należy przez to rozumieć zbiory biblioteczne – księgozbiory i zbiory specjalne Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem;

10) usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem, inne niż udostępnianie zbiorów, a w szczególności: udostępnianie gazet i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych (również komputerowych baz danych), udostępnianie stanowisk komputerowych, wykonywanie usług kserograficznych i wydruków komputerowych;

11) prolongacie - należy przez to rozumieć przedłużenie terminu zwrotu zbiorów wypożyczonych w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem;

12) koncie bibliotecznym – należy przez to rozumieć konto założone w systemie bibliotecznym MAK+ Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.

 

§ 3

 

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.

 

II. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

 

§ 4

 

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne.

 

§ 5

Opłaty pobierane są za:

1) usługi kserograficzne, wydruki komputerowe;

2) zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne – w formie ekwiwalentu

książkowego lub zbioru specjalnego;

3) koszt wysłania upomnień do Użytkownika;

4) powtórne wydanie karty bibliotecznej;

§ 6

 

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają jej Użytkownicy.

 

§ 7

 

1. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dokument tożsamości, podać nr PESEL oraz adres zamieszkania. W przypadku rejestracji Użytkowników do 13 roku życia konieczna jest obecność (i okazanie dokumentu tożsamości) rodzica/opiekuna prawnego.

2. Podpisanie karty zobowiązań/karty zapisu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu. Za niepełnoletniego Użytkownika odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.

§ 8

Zakazy

1. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, jak również zachowanie utrudniające/uniemożliwiające wypełnianie przez Bibliotekę zadań narzuconych jej przez ustawę o Bibliotekach, m.in. - lecz nie wyłącznie - prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych, spożywanie posiłków oraz korzystanie z telefonów komórkowych, a także wykonywanie czynności, do których podejmowania budynek Biblioteki nie jest przeznaczony.

2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych.

3. Zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających.

4. Zabronione jest przebywanie w Bibliotece osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w sposób rażący nieprzestrzegających zasad higieny osobistej.

5. Zabronione jest utrudnianie korzystania z Biblioteki innym Użytkownikom poprzez podejmowanie czynności niezgodnych z przeznaczeniem tego miejsca lub inne zachowanie uciążliwe dla otoczenia, w szczególności głośne, zaczepne lub zachowanie przejawiające osobiste poglądy, przekonania lub wyznanie.

6. Osoby naruszające zakazy wskazane w niniejszym Regulaminie zostaną wyproszone z Biblioteki. Odmowa opuszczenia terenu Biblioteki, przez osobę do tego wezwaną, jest traktowana jako naruszenie miru i uprawnia w danej sytuacji Bibliotekę do wezwania Policji oraz złożenia wniosku o ściganie karne.

7.  Osoby, które pomimo kilkukrotnych upomnień nie przestrzegają ww. zakazów, decyzją Dyrektora Biblioteki mogą być pozbawione możliwości przebywania na terenie Biblioteki i korzystania z jej usług.

8. Zabronione jest pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika (biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności).

 

III. Ochrona danych osobowych

 

§ 9

 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem ul. Dębowa 13A 47-120 Zawadzkie.

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem jest Beata Kiełkowicz (tel. 774623171)

3. Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnianych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, w celu zabezpieczenia sprzętu komputerowego, kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej, świadczenia usług informacyjnych, w celu organizowania wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń, prowadzenia zajęć, sekcji i kół zainteresowań  oraz do celów statystycznych.

4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (ustawowy wykaz danych podlegających przetwarzaniu przez biblioteki).

5. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Polski.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.

8. Dane osobowe użytkownika Wypożyczalni są przechowywane po utracie przez niego tego statusu przez 5 lat (okres ten może ulec wydłużeniu np. w przypadku nieuregulowanych zobowiązań wobec biblioteki). Dane osobowe użytkowników Biblioteki są przechowywane przez okres wyznaczony przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.

9. Przy zapisie do Biblioteki dzieci i młodzieży do lat 13, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

10. Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

IV. Zasady udostępniania zbiorów i usług Biblioteki

 

§ 10

Karta biblioteczna

1. Korzystając ze zbiorów i usług Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.

2. Użytkownik odpowiada za każde użycie karty bibliotecznej i nie może jej odstępować innej osobie.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione.

4. Wydanie pierwszej karty bibliotecznej jest bezpłatne, a w wyniku jej utraty bądź zniszczenia za wydanie nowej karty pobierana jest opłata w wysokości 4 zł.

5. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zablokowania możliwości korzystania z tej karty przez osoby nieuprawnione.

 

§ 11

Wypożyczanie

1. Dowodem wypożyczenia i zwrotu zbiorów jest zarejestrowanie tej czynności przez bibliotekarza w systemie bibliotecznym.

2. Użytkownicy mogą wypożyczyć do 10 pozycji (książek) na okres 60 dni, do 5 pozycji zbiorów specjalnych oraz 10 egzemplarzy czasopism na okres 14 dni (Biblioteka może wprowadzić opłaty za zwłokę w zwrocie materiałów audiowizualnych).

3. Użytkownik może dokonać prolongaty wypożyczonych zbiorów, za wyjątkiem zbiorów zarezerwowanych przez innych Użytkowników.

4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć limit wypożyczonych zbiorów oraz termin ich zwrotu.

7. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.

8. Defekty oraz uszkodzenia wypożyczonych zbiorów należy po ich zauważeniu zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

9. Prolongaty wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 12

 

Przetrzymanie zbiorów bibliotecznych

1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów  Użytkownik otrzymuje upomnienie drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną pocztą.

2. Po odebraniu upomnienia Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przetrzymywane zbiory biblioteczne.

3. Użytkownikowi, który nie zwrócił zbiorów bibliotecznych w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty, Biblioteka może zablokować konto.

4. Odblokowanie konta następuje z chwilą zwrotu zbiorów bibliotecznych i/lub po uregulowaniu ewentualnych zobowiązań wobec Biblioteki.

 

§ 13

 

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 14

 

Zamawianie i rezerwacja zbiorów

1. Użytkownik może zamawiać/rezerwować zbiory telefonicznie, osobiście – w wybranej placówce oraz przez Internet po zalogowaniu się na własne konto.

2. Zamówione/zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni (w godzinach pracy Biblioteki lub następnego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy) od momentu otrzymania informacji o ich dostępności, w przeciwnym razie dostępne będą one dla innych Użytkowników.

3. Użytkownik może zrezygnować z zamówionych/zarezerwowanych zbiorów. Zobowiązany jest wówczas do anulowania zamówienia/rezerwacji.

4. Użytkownikowi, który trzykrotnie nie odebrał zamówionych/zarezerwowanych zbiorów, nie będą realizowane kolejne zamówienia/rezerwacje.

 

§ 15

 

Udostępnianie zbiorów i usług na miejscu

1. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni i filii oraz prasy codziennej i regionalnej można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Dostęp do księgozbiorów oraz gazet i czasopism jest wolny.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępniane mu zbiory oraz gazety i czasopisma.

4. Bibliotekarz każdorazowo odnotowuje, z jakich zbiorów korzysta na miejscu użytkownik Biblioteki.

 

§ 16

 

Usługi reprograficzne

1. Biblioteka wykonuje usługi reprograficzne materiałów bibliotecznych. Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Odbitki kserograficzne wykonuje pracownik Biblioteki. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.

3. Kserowanie materiałów bibliotecznych jest wykonywane w granicach określonych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wydruki komputerowe oraz skanowanie mogą być wykonywane najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. Wysokość opłat za wydruk określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

V. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

 

§ 17

 

1. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz poszukiwań bibliograficznych.

2. Zabrania się:

1) wykorzystywania stanowisk komputerowych do: zachowań zabronionych przepisami prawa polskiego, w szczególności: korzystania ze stron zawierających nielegalne oprogramowanie, otwierania stron o treściach rasistowskich, pornograficznych;

2) instalowania, kopiowania i uruchamiania jakiegokolwiek oprogramowania, przede wszystkim mogącego działać na szkodę sprzętu komputerowego;

3) zmian w konfiguracji;

4) łamania zabezpieczeń systemu;

5) działania powodującego dewastację lub uszkodzenie sprzętu komputerowego;

6) podejmowania samodzielnych prób naprawienia sprzętu komputerowego.

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo stosowania oprogramowania blokującego dostęp do stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem i Regulaminem.

4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego odpowiedzialny jest za użytkowanie sprzętu.

5. Użytkownik powinien skończyć pracę przy komputerze 5 minut przed zamknięciem Biblioteki.

 

§ 18

 

1. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię i nazwisko) lub okazania karty bibliotecznej przy stanowisku do wypożyczania.

2. Użytkownik samodzielnie korzysta ze stanowiska komputerowego i Internetu. Bibliotekarze służą doraźną pomocą, jednak nie wykonują za Użytkownika czynności przy stanowisku komputerowym i nie przeprowadzają indywidualnych szkoleń.

3. Jedna osoba może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 60 minut. Jeżeli nie ma innych oczekujących, za zgodą bibliotekarza sesję można przedłużyć o kolejne 60 minut.

4. Użytkownik wykorzystujący komputer do celów edukacyjnych (np. pisanie pracy) może podczas jednej sesji korzystać z komputera dłużej, musi jednak zgłosić taką potrzebę bibliotekarzowi.

5. Użytkownik może zapisywać na własnym nośniku pliki ściągnięte z Internetu.

6. Przed zakończeniem pracy należy skasować dane utworzone podczas użytkowania sprzętu komputerowego. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pliki i nośniki danych.

7. W przypadku problemów technicznych z komputerem Użytkownik zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie bibliotekarza o tym fakcie.

 

§ 19

 

1. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolowania czynności wykonywanych na komputerze przez Użytkownika.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług internetowych oraz utratę wyszukanych danych.

3. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu.

4. Użytkownik niepełnoletni, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Internetu.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 20

 

1. Użytkownik, który zagubił bądź zniszczył zbiory biblioteczne zobowiązany jest odkupić takie same tytuły lub – po uzgodnieniu z bibliotekarzem – odkupić inne, o co najmniej tej samej wartości lub zwrócić kwotę pieniędzy równą aktualnej wartości zagubionej pozycji.

 

§ 21

 

1. Użytkownikowi niestosującemu się do Regulaminu bibliotekarz może:

1) ograniczyć liczbę wypożyczanych zbiorów,

2) pozbawić prawa korzystania ze zbiorów lub usług Biblioteki czasowo lub na stałe.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od powyższych decyzji do Dyrektora Biblioteki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości.

3. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

4. Decyzja Dyrektora Biblioteki jest ostateczna

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania

ze zbiorów i usług bibliotecznych

Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

 

Cennik usług reprograficznych

 

1. Wydruk strony A4 czarno-białej – 20 gr/ dwustr. – 30 gr;

2. Odbitka kserograficzna strony A4 czarno-białej – 20 gr/ dwustr. – 30 gr;

3. Wydruk strony A3 czarno-białej – 30 gr/ dwustr. – 40 gr;

4. Odbitka kserograficzna strony A3 czarno-białej – 30 gr/ dwustr. – 40 gr;

5. Wydruk strony A4 w kolorze – od 50 gr do 5 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu korzystania

ze zbiorów i usług bibliotecznych

Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 13A, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych, tj. odzyskiwania udostępnionych materiałów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, jak również świadczonych usług informacyjnych. Dane będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych (tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora)

 

Przy zapisie do biblioteki osób, które nie ukończyły 13 roku życia, do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz podanie jego danych osobowych.

 

Konsekwencją odmowy  podania danych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu ostatniego zwrotu udostępnionych materiałów bibliotecznych. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce, w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec biblioteki.

 

Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym (wykonywania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

Dane osobowe odbiorców informacji o nowościach i organizowanych wydarzeniach będą przetwarzane na podstawie zgody. Od osób, które nie ukończyły 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

 

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod nr telefonu 774623171.

 

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW SEKCJI, UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, FESTIWALI  I INNYCH WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ I KULTURĘ W ZAWADZKIEM

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 13A, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych związanych z:

a) prowadzeniem sekcji i kół zainteresowań;

b) organizacją konkursów, przeglądów, festiwali i innych wydarzeń

i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Dane będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do:

a) uczestnictwa w prowadzonych przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem sekcjach i kołach zainteresowań;

b) uczestnictwa w organizowanych przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem konkursach, przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach.

 

Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach, konkursach, przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (mail). Od osób, które nie ukończyły 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod nr telefonu 774623171.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 325
Utworzono dnia: 10.08.2017
Dokument wprowadził:
J. Spałek
Dokument opublikował:
J. Spałek
Dokument wytworzył:
J. Spałek
Wytworzono:
20.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BiK w Zawadzkiem

Historia publikacji

  • 12.08.2019 07:47, Administrator
    Edycja strony: Regulamin korzystania ze zbiorów i usług biblioteki
  • 06.08.2019 15:04, Administrator
    Edycja strony: Regulamin korzystania ze zbiorów i usług biblioteki
  • 06.08.2019 15:00, Administrator
    Edycja strony: Regulamin korzystania ze zbiorów i usług biblioteki