Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13A, 47-120 Zawadzkie

 

Regulamin organizacyjny

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI I KULTURY

W ZAWADZKIEM

 

SPIS ROZDZIAŁÓW

I. Postanowienia ogólne

II. Struktura organizacyjna Biblioteki i Kultury

III. Zadania Biblioteki i Kultury

IV. Zadania komórek organizacyjnych

V. Gospodarka finansowa

VI. Postanowienia końcowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem, zwanej dalej BiK, zakres działania, zasady określające sposoby i metody działania struktur organizacyjnych BiK, zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz  pozostałych pracowników.

 

§ 2

BiK działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 574/.

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862/.

3. Postanowień statutu Biblioteki i Kultury.

 

§ 3

BiK jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki i Kultury jest Gmina Zawadzkie. Bezpośredni nadzór nad działalnością BiK sprawuje Burmistrz Zawadzkiego.

 

§ 4

W skład BiK wchodzi Biblioteka publiczna oraz Dom kultury.

Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane w formie aneksów w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

 

II  STRUKTURA ORGANIZACYJNA BiK

 

§ 5

1.  W skład BiK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca dyrektora
 3. Komórka administracyjna
 4. Biblioteka publiczna wraz z dwoma filiami
 5. Dom kultury
 6. Komórka gospodarcza

  

2. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

1. Funkcjonowanie BiK opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. BiK zarządza Dyrektor a w czasie jego nieobecności Zastępca Dyrektora;

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu BiK oraz podpisywania dokumentów bankowych uprawniony jest Dyrektor, w czasie jego nieobecności Zastępca Dyrektora lub upoważnione osoby.

4. W BiK zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji, obsługi oraz instruktorzy sekcji tematycznych.

5. Biblioteka publiczna wchodzi w skład krajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką publiczną sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

 

§ 7

Skargi i wnioski związane z działalnością BiK przyjmuje Dyrektor i rozpatruje w terminie 30 dni od daty otrzymania. Skargi i wnioski można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego wnoszącego skargę lub wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ZADANIA BIBLIOTEKI i KULTURY

 

§ 8

Biblioteka Publiczna

 

 1. Biblioteka publiczna działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki publicznej należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. prowadzenie działalności czytelniczej, informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i kulturalnej;
 3. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju, upowszechniania i zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy;
 4. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 5. popularyzacja książki i czytelnictwa;
 6. Biblioteka publiczna może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników wynikające z potrzeb środowiska lokalnego;
 7. organizacja czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych czytelnikom niepełnosprawnym;
 8. prowadzenie działalności promocyjnej.
 1. Zakres działania Biblioteki publicznej obejmuje również jej filie.

 

§ 9

Dom kultury

 

Dom kultury realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności kulturalnej;
 2. organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 3. organizowanie spotkań, seminariów i konferencji;
 4. inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych z zakresu kultury;
 5. prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, medialnej i edukacyjnej;
 6. realizacja projektów z zakresu szeroko pojętej kultury o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 7. inicjowanie i wspieranie działań partnerskich poprzez współpracę z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności, realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów;
 8. inicjowanie i wspieranie działań wolontariackich;
 9. podejmowanie działań mających na celu promocję gminy Zawadzkie;

10) kultywowanie i rozwijanie lokalnych tradycji ludowych;

     11) promowanie różnorodnych form twórczości artystycznej mieszkańców   

           gminy Zawadzkie;

     12) działalność obejmującą zlecanie badań, opracowywanie analiz dla

            strategii kultury, projektów i monitoringu stanu kultury na terenie gminy;

     13) działania o charakterze rekreacyjnym jako forma propagowania

           i upowszechniania kultury;

     14) zlecanie podmiotom zewnętrznym realizacji określonych zadań

           związanych z prowadzoną działalnością;

     15) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół

          zainteresowań, sekcji i zespołów.

 

 

IV  ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 10

1. Dyrektor BiK:

 

 1. odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie mieniem i finansami;
 2. kieruje działalnością BiK, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za pracę powierzonej mu placówki i uzyskane przez nią wyniki;
 3. jest uprawniony do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu  BiK;
 4. może ustanawiać pełnomocników  do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu BiK;
 5. w drodze zarządzeń reguluje wewnętrzną organizację pracy, wprowadza w życie obowiązujące regulaminy i instrukcje;
 6. zatrudnia i uposaża pracowników, jest ich zwierzchnikiem służbowym;
 7. odpowiada przed organizatorem za prawidłową realizację budżetu BiK;
 8. opracowuje plany finansowe, sprawozdania, decyduje o sprawach finansowych i gospodarczych BiK;
 9. sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy, sprawozdawczością;
 10. kontroluje działalność poszczególnych komórek organizacyjnych;
 11. zapewnia pracownikom właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

12) wprowadza w życie uchwały organów nadrzędnych;

     13) jest odpowiedzialny za terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków

           dotyczących działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

2. Zastępca Dyrektora ds. kultury

 

 1. zastępuje i działa w imieniu Dyrektora podczas jego nieobecności;
 2. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród;
 3. planuje, organizuje i koordynuje działalność Domu kultury;
 4. nadzoruje pracę instruktorów sekcji tematycznych BiK;
 5. odpowiada za właściwą promocję działań i współpracę z innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności;
 6. pozyskuje środki pozabudżetowe na realizację zadań statutowych;
 7. podnosi kwalifikacje w ramach samokształcenia i bierze udział w   

    organizowanych szkoleniach.

 

3. Komórka administracyjna

Zadania i kompetencje głównego księgowego:

 1. prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej BiK w zakresie rachunkowości, dyspozycji środkami pieniężnymi oraz wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 3. sprawowanie nadzoru w zakresie finansowania inwestycji i remontów;
 4. sporządzanie planów i sprawozdań finansowych;
 5. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych;
 6. podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia i udział w   

organizowanych szkoleniach.

Zadania i kompetencje pracownika administracyjnego:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników jednostki;
 2. sporządzanie dokumentacji z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych;
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników BiK;
 4. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania sprawozdań dotyczących spraw kadrowych;
 5. nadzór nad terminowością szkoleń bhp i badań profilaktycznych pracowników BiK;
 6. pomoc w opracowywaniu i realizowaniu planów działalności jednostki;
 7. przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
 8. starania o pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
 9. archiwizacja dokumentacji BiK;
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z organizowanymi przez BiK imprezami;
 11. podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia i udział w   

          organizowanych szkoleniach.

 

4. Biblioteka publiczna wraz z dwoma filiami

Zadania i kompetencje pracowników wypożyczalni i czytelni:

 1. udostępnianie i propagowanie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni w ustalonym czasie pracy;
 2. właściwe przechowywanie i konserwacja zbiorów;
 3. porządkowanie, selekcja i reklasyfikacja zbiorów;
 4. współudział w zakupie nowości wydawniczych (zgłaszanie dezyderatów czytelników i własnych);
 5. opracowanie zakupionych zbiorów;
 6. budowanie warsztatu informacyjnego i udzielanie informacji użytkownikom;
 7. przysposabianie użytkowników do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni;
 8. prowadzenie ewidencji odwiedzin, wypożyczeń i udzielonych informacji;

9) przygotowanie i realizacja rocznych planów pracy;

     10) przygotowywanie wystawek tematycznych i gazetek okolicznościowych;

     11) obsługa czytelni internetowej i prowadzenie związanej z tym statystyki,

     12) przekazywanie dyrektorowi wniosków dotyczących usprawnienia     

           organizacji pracy

     13) doskonalenie jakości i kultury obsługi czytelników,

     14) dbałość o estetykę i prawidłowy układ zbiorów w wypożyczalni i  

           czytelni

     15) podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia i udział w    

           organizowanych szkoleniach.

 

5. Dom kultury

Zadania i kompetencje specjalisty do spraw kultury:

 1. organizacja imprez i wydarzeń artystycznych;
 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich działań kulturalnych;
 3. promocja organizowanych wydarzeń i prowadzonej działalności;
 4. współpraca z mediami;
 5. współpraca z innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności;
 6. pozyskiwanie pozabudżetowych środków na realizację zadań statutowych;
 7. podejmowanie działań promujących gminę Zawadzkie;
 8. podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia i udział w   

organizowanych szkoleniach.

 

6. Komórka gospodarcza

Zadania i kompetencje sprzątaczki:

 1. utrzymywanie czystości i porządku na terenie i w otoczeniu budynku BiK;       
 2. wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach, utrzymywanie zieleni w pomieszczeniach, uzupełnianie pomieszczeń sanitarnych w środki czystości i higieny;
 3. usuwanie zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu budynku;
 4. odśnieżanie chodnika przed wejściem do budynku;
 5. zgłaszanie zapotrzebowania na zakup środków czystości i sprzętu;
 6. pomoc w realizacji zadań związanych z prowadzoną przez BiK działalnością;

 

 

Zadania i kompetencje gospodarza obiektów:

 1. utrzymanie czystości i dbanie o estetyczny wygląd terenów zielonych wokół budynków BiK;
 2. oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem powierzchni utwardzonych wokół budynków BiK;
 3. dbałość o sprawność techniczną budynków BiK;
 4. czuwaniu nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych budynków BiK;
 5. czuwanie nad sprawnym działaniem wszystkich punktów świetlnych budynków;
 6. natychmiastowe powiadamianie o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych, oraz podjęcie doraźnych środków niezbędnych do zabezpieczenia miejsca ewentualnej awarii;
 7. pomoc w realizacji zadań związanych z prowadzoną przez BiK działalnością;

 

§ 11

 

 Pracownicy BiK  mają obowiązek:

 1. sumiennego i terminowego oraz zgodnego z przepisami wykonywania powierzonych im zadań służbowych;
 2. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 4. zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 5. przestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących w BiK.

 

 

V  GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 12

 

1. BiK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawą gospodarki finansowej BiK jest plan finansowy instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe BiK jest Burmistrz Zawadzkiego.

4. Dokumenty finansowe podpisuje Dyrektor i główny księgowy.

 

 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13

 

1. Akty prawne regulujące pracę BiK projektowane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników BiK określają indywidualne zakresy czynności, ustalone i zatwierdzone przez Dyrektora BiK.

3. Poszczególne komórki organizacyjne BiK mogą być wyposażane w dodatkowe regulaminy i instrukcje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 161
Utworzono dnia: 10.08.2017
Dokument wprowadził:
J. Spałek
Dokument opublikował:
J. Spałek
Dokument wytworzył:
J. Spałek
Wytworzono:
20.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BiK w Zawadzkiem

Historia publikacji

 • 20.01.2019 14:23, Administrator
  Usunięcie załącznika: Schemat organizacyjny
 • 20.01.2019 14:22, Administrator
  Edycja strony: Regulamin organizacyjny
 • 20.01.2019 14:21, Administrator
  Dodanie załącznika: Schemat organizacyjny