Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13A, 47-120 Zawadzkie

 

Regulamin pracy

 

 

REGULAMIN PRACY

BIBLIOTEKI I KULTURY

w ZAWADZKIEM

 

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy  z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108/  

wprowadza się Regulamin Pracy Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

 

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§   1

Regulamin pracy zwany w dalszej części Regulaminem ustala organizację i porządek wewnętrzny Biblioteki i Kultury zwanej dalej BiK w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.

 

§   2

Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników BiK, bez  względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

 

§   3

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu pracownicy

zobowiązani są stosować się do poleceń przełożonego oraz obowiązujących

przepisów prawa. 

 

§   4

Ilekroć jest mowa w Regulaminie o:

 1. Bibliotece      - należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną lub jej filię,
 2. Dyrektorze    - należy przez to rozumieć  dyrektora BiK w Zawadzkiem,
 3. bezpośrednim przełożonym - należy przez to rozumieć Dyrektora BiK,
 4. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w BiK na podstawie umowy o pracę, powołania a także inne osoby, które na podstawie zawartych umów są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

II      OBOWIĄZKI  I  PRAWA  PRACOWNIKÓW

 

§   5

Podstawowym obowiązkiem pracowników jest:

 1. wykonywanie powierzonego zakresu czynności w sposób sumienny,

     efektywny i sprawny,

 1. dbanie o dobro pracodawcy, mienie służbowe, przestrzeganie tajemnicy   

państwowej i służbowej oraz wszelkich informacji, których ujawnienie

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 1. stosowanie się do poleceń  przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są

sprzeczne z przepisami prawa,

 1. przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
 2. przestrzeganie obowiązujących regulaminów, procedur, instrukcji, zarządzeń oraz zaleceń wydanych przez pracodawcę,
 3. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych,

 1. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności w pracy,
 2. dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia,
 3. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 4.  dbałość o należyty stan i zabezpieczenie środków pracy, pomieszczeń i

zasobów stanowiących mienie pracodawcy.

 

§    6

Pracownikom zabrania się:

 1. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego,
 2. wykorzystywania urządzeń i sprzętu będących w posiadaniu pracodawcy, do celów niezwiązanych  z wykonywaniem czynności służbowych,
 3. spożywania alkoholu i innych środków odurzających w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,
 4. palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 5. udostępniania osobom nieuprawnionym danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaną pracą oraz informacji niejawnych,
 6. naruszenie postanowień § 6 może być potraktowane jako naruszenie obowiązków służbowych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

III     OBOWIĄZKI  I  PRAWA  PRACODAWCY

 

§   7

1. Pracodawca zobowiązany jest do organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i osiągnięcie należytej jakości pracy.

2. Pracodawca zaznajamia pracownika podejmującego pracę z zakresem  jego  obowiązków, sposobem wykonywania czynności na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z podstawowymi uprawnieniami.

3. Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnia systematyczne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Pracodawca ułatwia i stwarza  pracownikowi  warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

5. Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie szeroko pojętej  dyskryminacji w pracy.

6. Pracodawca prowadzi dokumentację związaną ze stosunkiem pracy.

7. Pracodawca ma prawo wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych dotyczących pracy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa bądź umową o pracę.

 

§   8

Pracodawca zobowiązany jest, w miarę posiadanych środków, do zaspokajania socjalnych potrzeb pracowników, na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.

 

§  9

Dyrektora podczas nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.

 

IV    ORGANIZACJA  I  CZAS  PRACY

                    

§   10

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym  do wykonywania pracy.

 

§   11

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

 

§   12

1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przyjętym 5-dniowym tygodniu pracy oraz trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. Pracowników Domu kultury może obowiązywać równoważny system czasu pracy regulowany w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 1. wydłużony dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 12 godzin,
 2. przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy,
 3. bezpośrednio po każdym dniu wykonywania pracy w wydłużonym dobowym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje odpoczynek przez co najmniej liczbę przepracowanych godzin,
 4. za pracę w niedzielę, przysługuje pracownikowi dzień wolny w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tej niedzieli, a jeśli nie jest to możliwe, do końca okresu rozliczeniowego,
 5.  za pracę w  święto przysługuje pracownikowi dzień wolny do odebrania w ciągu okresu rozliczeniowego
 6. co najmniej jedna niedziela na cztery tygodnie musi być wolna od pracy

3. Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy nie przekraczającym 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przyjętym 5-dniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian czas wolny od pracy, udzielony w równoważnym wymiarze i uzgodnionym wcześniej terminie.

4. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

5. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy  znajdował się na stanowisku pracy.

6. Każdy pracownik ma prawo do przerwy  na spożycie posiłku w czasie pracy, bez prawa opuszczania miejsca pracy, w wymiarze  nieprzekraczającym 15 minut, wliczonym  do czasu pracy.

 

§   13

Przyjście do pracy pracownik potwierdza wpisem w liście obecności.

Kontrolę  wykorzystania czasu pracy prowadzi bezpośredni przełożony.

 

§   14

1. Praca wykonywana ponad określone normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w uzasadnionych przypadkach i może odbywać się jedynie na polecenie bezpośredniego przełożonego.

3. Pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie lub czas wolny.

 

§   15

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

2. Pracownik delegowany do innej  miejscowości, otrzymuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli otrzymał polecenie wykonania jej w godzinach nadliczbowych, a czas pracy był kontrolowany.

 

§   16

1. Czas pracy komórek organizacyjnych BiK ustala się indywidualnie, w zależności od potrzeb, zgodnie z wymiarem czasu pracy  zatrudnionych pracowników.

3. W razie konieczności i zapotrzebowania mogą być wprowadzone zmiany w godzinach otwarcia komórek organizacyjnych.

 

§   17

Informacja o dniach i godzinach pracy komórek organizacyjnych BiK powinna być umieszczona w siedzibie Domu kultury, Bibliotece Publicznej oraz filiach bibliotecznych w widocznym miejscu.

 

V     URLOPY, ZWOLNIENIA  OD  PRACY  I DELEGACJE SŁUŻBOWE

 

§   18

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się na wniosek pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracodawcą w celu zapewnienia normalnego toku pracy.

2. Pracownik może rozpocząć urlop po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, na karcie urlopowej.

3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

4.Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym. Pracownik powinien zgłosić przełożonemu żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

5. Część urlopu nie wykorzystaną w danym roku kalendarzowym pracodawca jest zobowiązany udzielić najpóźniej do końca 3 kwartału kolejnego roku.

 6. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

7. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującemu mu po przepracowaniu roku.

8. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

§   19

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

 

§   20

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa

 

§   21

1. Pracownik może być zwolniony na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia  udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona konieczność takiego zwolnienia.

2. Zwolnienie o którym mowa w pkt 1 należy odnotować w księdze wyjść pracowników BiK, wskazując godzinę wyjścia oraz powrotu.

3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w pkt 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.

Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 

§   22

1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas obejmujacy:

-  2 dni    -  w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i  pogrzebu małżonka lub jego dziecka,ojca, matki, ojczyma, macochy,

- 1 dzień  -  w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub będącej pod jego bezpośrednią opieką.

2. Zwolnienia wymienione w p. 1 udzielane są w dniach następujących po zdarzeniu uzasadniającym ich udzielenie lub w dniu wystąpienia zdarzenia.

3. Pracownik powinien udokumentować fakt będący powodem zwolnienia.

 

§   23

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§  24

Wyjazdy służbowe, poza wyjazdami miejscowymi, odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacja) podpisanego przez pracodawcę.

 

 

VI   WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 

§   25

1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji.

2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się raz w miesiącu, z dołu 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

3. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy we wskazanym przez niego banku.

4. Problematyka wynagrodzeń jest uregulowana w odrębnym regulaminie wynagradzania.

 

 

VII  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 

§   26

1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Każdy pracownik jest zobowiązany:

 1. znać przepisy i zasady BHP,
 2. uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 3. dbać o porządek i ład na stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
 4. poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,
 5. niezwłocznie informować przełożonych o wypadkach w miejscu pracy oraz o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
 6. współdziałać z przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP.

2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ppoż poprzez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie uchybień i zagrożeń oraz wykonanie zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:

 1. organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapoznawania pracowników z przepisami BHP i przepisami ochrony ppoż,
 3. organizacji szkoleń z zakresu BHP i ppoż,
 4. kierowania pracowników na badania lekarskie.

3. Pracownikom przydzielane są środki ochrony  indywidualnej lub ekwiwalent  na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Pracownicy na piśmie potwierdzają zapoznanie się z kartą oceny ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy.

 

VIII     OCHRONA  PRACY  KOBIET

 

§   27

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

1. Prace wzbronione wszystkim kobietom, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3:

 1. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów po powierzchni płaskiej o masie przekraczającej:

- 12 kg - przy pracy stałej,

- 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin w ciągu dnia pracy).

 1. Masa przedmiotów podnoszonych na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

- 8 kg - przy pracy stałej,

- 14 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin w ciągu dnia pracy).

 1. Ręczne przenoszenie pod górę po schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 stopni, a wysokość przekracza 4 metry, ciężarów o masie przekraczającej:

- 8 kg - przy pracy stałej,

- 12 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin w ciągu dnia).

2. Prace wzbronione kobietom w ciąży:

 1. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów po powierzchni płaskiej o masie przekraczającej:

- 3 kg - przy pracy stałej,

- 5 kg - przy pracy dorywczej.

 1. Ręczne przenoszenie pod górę: przedmiotów przy pracy stałej, przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej.
 2. Prace w pozycji wymuszonej (pochylonej, na klęczkach, w przysiadzie itp.).
 3. Praca w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-min. przerwa.
 4. Praca na stanowiskach z monitorami ekranowymi - w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
 5. Praca stwarzająca ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego - praca na wysokości (wchodzenie i schodzenie po drabinach.
 6. Praca w warunkach narażenia na hałas (65dB).
 7. Praca w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi zakwalifikowanymi do grupy 2-3 zagrożenia:

- Bakterie, Clostridium tetani laseczka tężca (tężec) - grupa 2,

- Wirus grypy (typ A, B i C) Orthomyxoviridae - (grypa, zapalenie płuc)-grupa 2

-Grzyby Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty) - (choroby skóry, grzybicza infekcja skóry, błon śluzowych i paznokci, możliwe efekty alergiczne) - grupa 2,

- Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę) Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) -(zakażenie ropne, zapalenie górnych dróg oddechowych, alergia skórna) - grupa 2,

- Mycobacterium tuberculosis (gruźlica płuc) - grupa 3,

3. Prace wzbronione kobietom w okresie karmienia:

 1. Ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 6 kg - przy pracy stałej, 10 kg - przy pracy dorywczej.
 2. Ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg - na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
 3. Udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów.
 4. Praca narażająca na działanie pola jonizującego.
 5. Praca w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi zakwalifikowanymi do grupy 2-4 zagrożenia:

-Bakterie, Clostridium tetani laseczka tężca (tężec) - grupa 2,

-Wirus grypy (typ A, B i C)Orthomyxoviridae -(grypa, zapalenie płuc) - grupa 2,

-Grzyby Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty) - (choroby skóry, grzybicza infekcja skóry, błon śluzowych i paznokci, możliwe efekty alergiczne) - grupa 2,

-Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę) Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) - (zakażenie ropne, zapalenie górnych dróg oddechowych, alergia skórna) - grupa 2,

-Mycobacterium tuberculosis (gruźlica płuc) - grupa 3,

 1. Praca stwarzająca ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego - praca na wysokości (wchodzenie i schodzenie po drabinach).

 

IX      DYSCYPLINA  PRACY

 

§   28

1. Pracownik niezwłocznie po przybyciu do  miejsca pracy zobowiązany jest potwierdzić ten fakt podpisem w liście obecności.

2. Potwierdzenia listy obecności dokonuje Dyrektor.

 

§   29

2. Pracownik może opuścić miejsce pracy w godzinach pracy:

 1. w celach służbowych związanych z faktem wykonywania parcy,
 2. w celach  prywatnych.

 

§   30

1. Opuszczenie miejsca  pracy przez  pracownika w celach służbowych wymaga:

 1. polecenia służbowego bezpośredniego przełożonego - delegacji, jeżeli     wiąże się to z wyjazdem poza teren miasta Zawadzkie,
 2. zarejestrowania wyjścia w rejestrze wyjść, jeżeli wiąże się to z przebywaniem na terenie miasta Zawadzkie.

2. Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika w celach prywatnych wymaga uzyskania zezwolenia bezpośredniego przełożonego oraz  odnotowania faktu wyjścia w rejestrze wyjść.

3. Pracownik zobowiązany jest w okresie rozliczeniowym odpracować czas pozostawania poza  miejscem pracy w celach prywatnych.

 

§   31

Pracownik po zakończeniu pracy, przed opuszczeniem pomieszczenia, zobowiązany jest uporządkować miejsce pracy, schować dokumenty, wyłączyć wszystkie urządzenia oraz zabezpieczyć wejście.

 

§   32

1. Pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego o  niemożności stawienia się do  pracy z przyczyny z góry wiadomej.

2. Pracownik jest  obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy  lub spóźnienie się do pracy.

3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić zakład pracy o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie  jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.

 

§   33

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku pracy oraz przepisów BHP i ppoż pracodawca może zastosować karę upomnienia lub nagany.

   

§   34

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana również kara pieniężna.

 

§   35

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak też za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

 

§   36

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o  naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana tylko po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika.

 

§  37

1. Kary stosuje Dyrektor i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa  się do akt osobowych pracownika.

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia  jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem  sprzeciwu.

3. Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie roku  nienagannej pracy w zakładzie, a zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

 

X  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§   38

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.

 

§   39

Regulamin pracy Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom BiK.

 

 

 

 

 

 

 

        

   

Informacje

Liczba wyświetleń: 494
Utworzono dnia: 10.08.2017
Dokument wprowadził:
J. Spałek
Dokument opublikował:
J. Spałek
Dokument wytworzył:
J. Spałek
Wytworzono:
20.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BiK w Zawadzkiem

Historia publikacji

 • 20.01.2019 14:24, Administrator
  Edycja strony: Regulamin pracy
 • 20.01.2019 14:12, Administrator
  Edycja strony: Regulamin pracy
 • 10.08.2017 10:20, Administrator
  Dodanie strony: Regulamin pracy