Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13A, 47-120 Zawadzkie

 

Regulamin wynagradzania

                                                                               

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW  MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

 

Na podstawie przepisów:

1.   Ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm./

2.  Ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, art.9 § 2 /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm./  

3.   Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury/ Dz. U. z 2015 r., poz.1798/.

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm./

 

    USTALAM, co następuje:

                                                                                                                                           § 1

 

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w bibliotece, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

3. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z Regulaminem  wynagradzania, a oświadczenie o zapoznaniu się z nim zostaje dołączone do akt osobowych.

4. Przez pracodawcę, należy rozumieć w dalszej treści Regulaminu  dyrektora MiG Biblioteki   Publicznej w Zawadzkiem lub osobę działającą w jego imieniu.

                                                                        

§ 2

 

1. W MiG Bibliotece obowiązuje system wynagradzania oparty o miesięczne  stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk zawarte w  zał. nr 1.

2. Wynagrodzenie w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe  od najniższego      określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz innym pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny określony w zał. nr 1.

4. Pracownicy zatrudnieni w MiG Bibliotece na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy.

5. W MiG Bibliotece mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim.

§ 3

 

1. Z tytułu czasowej niezdolności do pracy pracownikom wypłaca się:

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 -  świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy - na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

2. Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, 28 każdego  miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie.

4. Okres rozliczeniowy czasu pracy w MiG Bibliotece wynosi 3 miesiące.

 

§ 4

 

1. Awansu na wyższe stanowisko dokonuje pracodawca.

 

 § 5

 

1. Pracownikom zatrudnionym w systemie zmianowym przysługuje  dodatek za pracę na drugiej zmianie w wysokości 10%  wynagrodzenia zasadniczego.

2. Za pracę w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, w niedziele i święta pracownikom  przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na podstawie i zasadach określonych w art. 151 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

 

§ 6

 

1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany  dalej “dodatkiem”, w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.

2. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:

   a/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

   b/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

3. Do okresu uprawniającego do dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy  zatrudnienia.

4. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku, o którym mowa w pkt. 1 wlicza się także inne okresy, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od  którego    zależą uprawnienia pracownicze.

5. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnia pracę wlicza się jeden z tych okresów.

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy spowodowane chorobą, koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

                                                                     

§ 7

 

1. W ramach posiadanych środków w MiG Bibliotece tworzy się  fundusz nagród przeznaczony na nagrody dla pracowników MiG Biblioteki.

2. Nagrody mają charakter uznaniowy, o ich przyznaniu decyduje Dyrektor.

3. Nagrodę może otrzymać pracownik zatrudniony na podstawie  umowy o pracę, który w okresie, za jaki jest przyznawana nie został ukarany karą dyscyplinarną i należycie wywiązywał się ze swoich obowiązków służbowych.

4.  Nagrody mogą być wypłacane z okazji świąt, świąt branżowych lub innej okazji.

5. Przychód z tytułu nagrody uwzględniany jest w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.

 

§ 8

 

1. W ramach posiadanych środków Dyrektor może przyznać pracownikowi premię uznaniową.

2. Premia uznaniowa może być przyznana pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej.

3. Premia uznaniowa może być przyznana za okresowe zwiększenie zakresu obowiązków lub za wykonywanie dodatkowo zleconych zadań.

4. Przychód z tytułu premii uwzględniany jest w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.

 

 § 9

 

1. O przyznaniu nagrody Dyrektorowi MiG Biblioteki decyduje Burmistrz.

2. Nagroda dla Dyrektora jest wypłacana ze środków finansowych instytucji kultury po pozytywnym zatwierdzeniu sprawozdania z działalności MiG Biblioteki i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

3. Nagroda ma charakter uznaniowy.

§ 10

 

Zasady przyznawania nagrody rocznej dla Głównej księgowej reguluje odrębny regulamin.

 

§ 11

 

1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

     75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

     100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy,

     150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,

     200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy,

     300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.

2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego go  do nagrody.

3. Pracownik ma obowiązek udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach   osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

4. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika uprawnień.

5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie  przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to korzystniejsze dla pracownika, to wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. 

6. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy, w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody  jubileuszowej brakuje mniej  niż 12  miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania  stosunku pracy.

§ 12

 

1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub  renty z tytułu niezdolności  do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje  jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

- jednomiesięcznego wynagrodzenia       -  jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż  15 lat,

 - dwumiesięcznego wynagrodzenia     -  jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej  15 lat,

 - trzymiesięcznego wynagrodzenia       - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej  20 lat,

 

2. Do okresu uprawniającego do odprawy wlicza się wszystkie poprzednie  zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one włączeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika.

3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który raz otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

§ 13

 

1. Pracownikom MiG Biblioteki wypłaca się świadczenie urlopowe, przysługujące każdemu pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 dni kalendarzowych.

2.  Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

3.  Wypłata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym urlop wypoczynkowy pracownika.

 

   § 14

 

1. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu  pracy, określonego w umowie o pracę.

 

§ 15

 

1. Należności pracowników z tytułu podróży służbowych reguluje rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej /Dz. U. z  2013, poz. 167 z późn. zm./.

 

§ 16

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia wejścia w życie zakładowego układu zbiorowego pracy  lub nowego regulaminu wynagradzania.

 

                                                                                                           Pracodawca

 

                                                                  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1220
Utworzono dnia: 10.08.2017
Dokument wprowadził:
J. Spałek
Dokument opublikował:
J. Spałek
Dokument wytworzył:
J. Spałek
Wytworzono:
20.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BiK w Zawadzkiem

Historia publikacji

  • 20.01.2019 14:25, Administrator
    Usunięcie załącznika: Załącznik
  • 20.01.2019 14:24, Administrator
    Edycja strony: Regulamin wynagradzania
  • 20.01.2019 14:19, Administrator
    Dodanie załącznika: Załącznik