Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13A, 47-120 Zawadzkie

 

Statut

 

 

 

 

Statut instytucji pn. Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, zwana dalej BiK, jest samorządową instytucją kultury składającą się  z dwóch form organizacyjnych działalności kulturalnej: biblioteki publicznej zwanej dalej „Biblioteką” i domu kultury oraz działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.  z  2017  r.  poz. 862);
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);
 4. postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Podmiotem tworzącym BiK jest gmina Zawadzkie.

 

§ 3

 1. Nadzór nad BiK sprawuje Burmistrz Zawadzkiego.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.

 

§ 4

 1. Siedzibą BiK jest miasto Zawadzkie.
 2. BiK obejmuje swoją działalnością teren gminy Zawadzkie.
 3. BiK może działać na innym, niż wymieniony w ust. 2 terenie, w ramach współpracy i wymiany kulturalnej w kraju i za granicą.
 4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 5. Biblioteka posiada filie:

1) Filia Biblioteczna w Kielczy przy ul. Leśnej 33;

2) Filia Biblioteczna w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35.

 

 

§ 5

BiK posiada osobowość prawną i jest wpisana pod nr 1 do Rejestru Instytucji Kultury w gminie Zawadzkie.

 

II. Cele i zadania

 

§ 6

 1. Celem działalności BiK jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych, tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury oraz zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury.
 2. BiK, uwzględniając indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze, prowadzi działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, promocji dorobku kulturalnego gminy Zawadzkie oraz prowadzenia Biblioteki Publicznej.

 

III. Biblioteka Publiczna

 

§ 7

 1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 3. prowadzenie działalności czytelniczej, informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i kulturalnej;
 4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju, upowszechniania i zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy;
 5. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 6. popularyzacja książki i czytelnictwa;
 7. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników wynikających z potrzeb środowiska lokalnego;
 8. organizacja czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych czytelnikom niepełnosprawnym;
 9. prowadzenie działalności promocyjnej.
 1. Zakres działania Biblioteki obejmuje również jej filie.

 

IV. Dom kultury

 

§ 8

Dom kultury realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności kulturalnej;
 2. organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 3. organizowanie spotkań, seminariów i konferencji;
 4. inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych z zakresu kultury;
 5. prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, medialnej i edukacyjnej;
 6. realizacja projektów z zakresu szeroko pojętej kultury o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 7. inicjowanie i wspieranie działań partnerskich poprzez współpracę z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności, realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów;
 8. inicjowanie i wspieranie działań wolontariackich;
 9. podejmowanie działań mających na celu promocję gminy Zawadzkie;
 10. kultywowanie i rozwijanie lokalnych tradycji ludowych;
 11. promowanie różnorodnych form twórczości artystycznej mieszkańców gminy Zawadzkie;
 12. działalność obejmującą zlecanie badań, opracowywanie analiz dla strategii kultury, projektów i monitoringu stanu kultury na terenie gminy;
 13. działania o charakterze rekreacyjnym jako forma propagowania i upowszechniania kultury;
 14. zlecanie podmiotom zewnętrznym realizacji określonych zadań związanych z prowadzoną działalnością;
 15. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów.

 

V. Zarządzanie i organizacja

 

§ 9

 1. BiK zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Zawadzkiego w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 3. W strukturze BiK przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród oraz inne obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym wydanym na podstawie § 10 pkt 1 niniejszego statutu.
 4. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor BiK, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Zawadzkiego.

 

§ 10

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizację wewnętrzną BiK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Pracowników BiK zatrudnia i zwalnia Dyrektor w ramach środków przewidzianych w planie finansowym BiK na wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie pracowników BiK określa regulamin wynagradzania, opracowany i zatwierdzany przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z obowiązujących ustaw i rozporządzeń.
 4. Przy BiK może zostać powołana Rada Programowa, jako organ doradczy wspierający działalność instytucji. Zasady, tryb powołania oraz działania określi Dyrektor w stosownym regulaminie.

 

§ 11

 1. Do składania w imieniu BiK oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu BiK.

 

VI. Zasady gospodarki finansowej

 

§ 12

 1. BiK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
 2. Dyrektor BiK w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej o procedurze uchwalania budżetu, przedkłada Burmistrzowi projekt planu finansowego BiK na rok następny.
 3. Podstawą gospodarki finansowej BiK jest plan finansowy instytucji uwzględniający wysokość dotacji organizatora.
 4. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Zawadzkiego.

 

§ 13

 1. BiK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Źródłami finansowania działalności BiK są:
 1. dotacje organizatora:
 1. podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 2. celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 3. celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
 1. dotacje i środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej;
 2. inne przychody, w tym:
 1. przychody z prowadzonej działalności,
 2. przychody ze sprzedaży majątku ruchomego,
 3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 4. darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 1. BiK może dodatkowo prowadzić inną niż kulturalna działalność i czerpać z niej zyski, w szczególności z:
 1. sprzedaży publikacji własnych i pochodzących z darowizn;
 2. sprzedaży biletów na organizowane przedsięwzięcia;
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
 4. wynajmowania i udostępniania pomieszczeń podmiotom zewnętrznym;
 5. świadczenia usług kserograficznych, fotograficznych, fonograficznych, wideo i plastycznych;
 6. wypożyczania sprzętu, strojów i dzieł sztuki;
 7. organizowania imprez, spektakli, koncertów, wystaw oraz projekcji filmów.
 1. Osiągane z tytułu działalności przychody, o których mowa w ust. 3 przeznaczane będą na finansowanie celów statutowych instytucji przy założeniu, że dodatkowa działalność nie będzie kolidowała z ich realizacją.

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 14

 1. BiK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu.
 2. Połączenia, podziału, likwidacji BiK może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 15

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 209
Utworzono dnia: 15.07.2017
Dokument wprowadził:
J. Spałek
Dokument opublikował:
J. Spałek
Dokument wytworzył:
J. Spałek
Wytworzono:
20.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BiK w Zawadzkiem

Historia publikacji

 • 20.01.2019 15:26, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 10.08.2017 10:14, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 15.07.2017 01:05, Administrator
  Dodanie strony: Statut