Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Deklaracja dostępności - Kinoteatr

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://kultura.zawadzkie.pl/

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do kultura.zawadzkie.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- niektóre zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu, - multimedia nie posiadają audiodeskrypcji, - multimedia nie posiadają opisu tekstowego prezentowanych treści.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Kowalski, kultura.bikzawadzkie@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774031403. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kinoteatr Plac Hutnika 1 Do budynku kinoteatru prowadzi wejście usytuowane na parterze. Sala widowiskowa posiada 4 wejścia: 2 dostępne z holu budynku i 2 dostępne z zewnątrz budynku, wymagające wejścia po schodach. Obiekt jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający osobom niepełnosprawnym dotarcie do wyższych kondygnacji. Na I piętrze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Obiekt wyposażony jest w podświetlane tablice ewakuacyjne. W sali widowiskowej nie ma pętli indukcyjnej. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Zapewnia się możliwość wstępu z psem asystującym. W sąsiedztwie budynku znajduje się parking samochodowy z miejscami dla niepełnosprawnych.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny