Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Deklaracja dostępności - biblioteki

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zawadzkie.naszabiblioteka.com/

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biblioteka.zawadzkie.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-07-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu. Niektóre dokumenty zamieszczono w postaci skanu.

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest JoannaSpałek, dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774623171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem ul. Dębowa 13A Do budynku prowadzi wejście z jednym schodkiem usytuowane na parterze budynku. Brak windy. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Zapewnia się możliwość wstępu z psem asystującym. W niedalekim sąsiedztwie budynku znajduje się parking samochodowy. Placówka nie umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich wjazdu do budynku i dostępu do wyższej kondygnacji. W korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Filia Biblioteczna w Kielczy ul. Leśna 33 Do lokalu prowadzi wejście po schodach. Brak windy i toalety dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Zapewnia się możliwość wstępu z psem asystującym. Placówka nie umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich wjazdu do budynku. Zamontowano dzwonek przywołujący. W korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz. W sąsiedztwie brak parkingu, jednak istnieje możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem.

Filia Biblioteczna w Żędowicach ul. Strzelecka 35 Do lokalu prowadzi wejście po schodach. Brak windy i toalety dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Zapewnia się możliwość wstępu z psem asystującym. Placówka nie umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich wjazdu do budynku. W korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz. W sąsiedztwie brak parkingu, jednak istnieje możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem.

Zabytkowa chata w Kielczy ul. Dobrego Pasterza 35 Do parterowego budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście od frontu umożliwia dostęp osobom na wózkach inwalidzkich. W pobliżu budynku znajduje się parking, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Zapewnia się możliwość wstępu z psem asystującym. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny