Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Polityka prywatności - strona www.biblioteka.zawadzkie.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

biblioteka.zawadzkie.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem: biblioteka.zawadzkie.pl, zwanej dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, zwana dalej także jako BiK, ul. Dębowa 13a, 47-120 Zawadzkie, NIP: 7561727565, reprezentowana przez Dyrektora Joannę Spałek, adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl, zwana dalej Administratorem.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Beatą Kiełkowicz, jest możliwy listownie lub na adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl.
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 6. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 7. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak kontakt poprzez formularz kontaktowy.
 8. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej).
 9. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 10. Administrator Serwisu internetowego posiada co do zasady wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

 

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera. W niektórych przypadkach, dane mogą być gromadzone za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze strony.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem lub na żądanie uprawnionych służb.
 4. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników/klientów/potencjalnych klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Kontakt z Użytkownikiem odbywa się poprzez formularz kontaktowy, a także za pośrednictwem podanego na stronie Serwisu adresu e-mail oraz telefonicznie. 
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  4. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  5. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
  6. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
 6. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 7. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, źródło pochodzenia, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści, zawierają treści które naruszają dobre zasady współżycia społecznego lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Strony internetowej.
 9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. treść korespondencji z Użytkownikiem.
 1. W związku z możliwością kontaktu przez m.in. formularz kontaktowy przetwarzane mogą być także dane kontaktowe pracowników, jeżeli wiadomość jest wysyłana w imieniu podmiotu, który chce skorzystać z naszych usług i takie informacje pojawią się w formularzu lub na późniejszym etapie korespondowania. Prosimy o podawanie danych tylko tych osób, co do których istnieje taka możliwość po stronie takiego podmiotu. Należy podawać służbowe numery telefonów i adresy e-mail (nie prywatne).
 2. Zakres danych wymaganych do skorzystania z narzędzi i usług Serwisu wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego.
 3. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 4. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 5. Administrator informuje Użytkowników Serwisu, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 1. Interefekt Al. Wyzwolenia 9 lok. 19 42-224 Częstochowa- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (usługa hostingu).
 1. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Youtube. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

 

 

 

§ 3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który Serwis Internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania postanowionej lub uwierzytelnionej sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora oraz kluczowe parametry sesji np. wybrany język witryny.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika.
 1. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak subskrypcja (zaobserwowanie) profilu społecznościowego. Korzystanie z takiej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Youtube.
 2. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 3. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu.
 4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Należy zapoznać się z poradnikiem używanej przeglądarki.
 5. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu.
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 
 7. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 8. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. 

 

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu,
 2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny, nie są one jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.
 3. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w systemie Serwisu internetowego są poprawne.
 5. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej (np. udzielone poprzez formularz kontaktowym, mailowo lub telefonicznie) mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane, zażądać ich usunięcia, a także zażądać przeniesienia danych.
 6. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres do doręczeń Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 8. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie (np. do czasu wycofania zgody na wysyłanie informacji handlowych).

§ 5

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny